ارزش های محوری

ارزشها و هنجارهای ذیل ، محور فعالیت و انتخاب و جذب نیروی انسانی خواهد بود:

  • ایجاد محیطی حرفه ای، دانش محور، کار محور و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و معیارهای انسانی، اخلاقی و صنفی
  • اعتقاد به مسئولیت پذیری و پاسخگوئی ، هم افزائی، کارگروهی و همگرائی
  • آموزش مستمر فردی ، گروهی و ارتقاء دانش فنی و حرفه ای همکاران
  • هینه سازی و شفاف سازی مستمر فرآیندها و برقراری انضباط مالی و اداری
  • وفاداری به اصول ایمنی ، بهداشتی ، حفظ محیط زیست، صرفه جوئی وتقدمکیفیت بر کمیت در کاریابی ، طراحی و اجراء
  • افزایش سودآوری شرکت و بالا بردن حقوق کلیه ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان و سهامداران و تأمین کنندگان