اهداف بلند مدت

  • تأمین نیروی انسانی متخصص، مجرب و متعهد به ارزش های محوری و فراهم آوری ابزار و لوازم کار و ظرفیت سازی

  • ارتقاء دانش ، هوشمندی نیروی انسانی و تمایل به کار گروهی به منظور بهره گیری از فرصت ها با وجود کمبودها و محدودیت ها

  • حضور فعال در زمینه اموال ، املاک ، مستغلات وپروژه های ساختمانی بانک اقتصاد نوین

  • ارائه خدمات فنی و مهندسی و مدیریت طرح و ساخت

  • دستیابی به مشارکتهای متنوع و انجام پروژه های متوسط و بزرگ