ماموریت

سرمایه گذاری در بخش املاک ، مستغلات و پرونده های ساختمانی و ارائه خدمات فنی ، مهندسی ، مالی و اقتصادی در بخش مذکور به بانک اقتصاد نوین و سایر متقاضیان شرکتابتدا بعنوان مجری و سرمایه گذار و از طریق برون سپاری فعالیتها ، ماموریت های خود را انجام خواهد داد ولی تدریجاً برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، هم افزایی، کاهـش هزینـه ها، افزایـش بــهره وری، ارتقاء کیفیت و کاهش زمان انجام پروژه ها، هسته های اقتصادی کوچک درون شرکت تبدیل به شرکت های اقتصادی تخصصـی تر خواهند شد و فعالیت ها و مأموریت های شرکت اصلی ، پس از یک دوره پنج ساله ، مستقیماً از طریق شرکت های تخصصی فوق الذکر انجام خواهد شد.