هشتاد و دومین مزایده فروش املاک و مستغلات - آگهی شماره 99/9

شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان در نظر دارد، املاک و مستغلات ذیل را در تهران و شهرستان ها به صورت ششدانگ (تخلیه شده و تخلیه نشده و مشاعی) با شرایط پرداخت نقد / نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  یکشنبه 1399/08/27 ایران
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1399/08/27

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده : پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1399/09/08
شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
□ مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که  می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند . 
 نحوه دریافت بهای مورد معامله :
الف) نقد : 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 45 % همزمان با تحویل مورد معامله (حد اکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5 % همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می گردد.
ب) نقد و اقساط : حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حد اکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
ج) نقد و اقساط : حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حد اکثر 48 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد. 
د) نقد و اقساط : حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حد اکثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد. 
ه) نقد و اقساط : حداقل مبلغ نقدی 35% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حد اکثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد. 
* تقاضای نقدی در کلیه گروهها دارای اولویت میباشد .
□ متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت اسناد شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات (8 الی 16) با شماره تلفن های 42607777 و یا 3-42607220  تماس و یا به آدرس تهران ، میدان ونک ، انتهای خیابان برزیل شرقی ، بعد از دیوان محاسبات کشور ، انتهای بن بست لاله ، پلاک 3 ، طبقه دوم و یا  در شهرستانها به شعب منتخب بانک اقتصادنوین مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1399/09/08 به شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

 فایل روزنامه.pdf

سرپرستان مناطق 

 • اصلاحات:
  - در ردیف 50 آگهی مزایده 99.9 کد ملک 3509  به قیمت پایه مزایده 3.670.000.000 ریال و شرایط پرداخت گروه ب  اصلاح گردید.
  - مساحت اعیان کد ملک 1-4525 (املاک مازندران) 89.8 مترمربع صحیح میباشد.
 • - مساحت اعیان کد ملک3-4525 (املاک مازندران) 86.1 مترمربع صحیح میباشد.
 • - مساحت اعیان و مبلغ پایه مزایده کد ملک3-4526 (املاک مازندران) 89.1 مترمربع و 7.000.000.000 ریال صحیح میباشد.
 • - مساحت اعیان و مبلغ پایه مزایده کد ملک 4265 (املاک مازندران) 190 مترمربع و 24.700.000.000 ریال صحیح میباشد.
 • - مساحت اعیان و مبلغ پایه مزایده کد ملک1729 (املاک مازندران) 634.7 مترمربع و 23.550.000.000 ریال صحیح میباشد.
 • - مبلغ پایه مزایده کد ملک2554 (املاک مازندران) 22.440.000.000 ریال صحیح میباشد.
 • -  آدرس کد ملک  3327 (املاک تهران) ورامین – خیابان شهیدبهشتی – شهید رجائی جنوبی – کوچه شهید بیابانگرد – جنب  پلاک آبی 43، صحیح میباشد. 
 • -کد ملک 4540 (املاک گیلان) از فهرست مزایده حذف گردید.


فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو