هفتاد و پنجمین مزایده فروش املاک و مستغلات - آگهی شماره 99/2

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  یکشنبه 1399/04/08 ایران
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1399/04/08

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1399/04/18
 •  

  • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

   نحوه دریافت بهای مورد معامله :
   نقد:
   الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

   نقد و اقساط:
   ب ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
   ج ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد. 
  • د) حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  • ه) حداقل مبلغ نقدی 35% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 16:00 با شماره تلفن‌های42607777-021 تماس و یا به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، بعد از ساختمان دیوان محاسبات، انتهای بن بست لاله، پلاک3، طبقه2،  مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1399/04/18 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

   فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

  فایل روزنامه PDF

  سرپرستان مناطق 


  اصلاحات:

  - کد ملک  3327 (املاک تهران) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  4607 (املاک تهران) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  3742 (املاک تهران) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  1-3215 (املاک قزوین) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  1-3698 (املاک مازندران) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  2-3698 (املاک مازندران) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  2513 (املاک مازندران) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  4547 (املاک فارس) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  4627 (املاک کرمان) از فهرست مزایده حذف گردید.
  - کد ملک  4-2368 (املاک مازندران) تخلیه شده بوده و گروه پرداخت آن (ج) می باشد.
  - کد ملک  1-3640 (املاک مازندران) تخلیه شده بوده و گروه پرداخت آن (ج) می باشد.
  - کد ملک  3058 (املاک مازندران) تخلیه شده بوده و گروه پرداخت آن (ج) می باشد.
  - کد ملک  2-3903 (املاک مازندران) تخلیه نشده بوده و گروه پرداخت آن (د) می باشد.

   

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.