پنجاه و نهمین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصادنوین - مزایده شماره 97/14

 •  
 • چاپ و نشر در روزنامه‌های :
  یکشنبه 1397/10/30 همشهری
  یکشنبه 1397/11/07 دنیای اقتصاد

  شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1397/10/30

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10

  شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
  مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

  نقد و اقساط:
  ب ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت می گردد.
  ج ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ 18% دریافت می گردد.
  د ) 35% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت می گردد.
  ه ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت می گردد.

 • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 17:00 با شماره تلفن های6-88574995 تماس و یا به نشانی: تهران، شهرک‌غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1397/11/10 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :
 • اصلاحات اعمال شده
  - ردیف 18 کد ملک 2522 به 1991 تغییر یافت.
  - ردیف 19 ملک بومهن تخلیه نشده می باشد و تخلیه به عهده خریدار است.
  - ردیف 23 کد ملک 3528 از فهرست مزایده حذف گردید.
  - ردیف 101 کد ملک 2-1763 تخلیه شده می باشد.
  - ردیف 102 کد ملک 2237 تخلیه شده می باشد.
  - کد ملک 10و5و4و3-2958 تخلیه شده می باشد.
  - ردیف 34 کد ملک 2887 از فهرست مزایده حذف گردید.
  - ردیف 36 کد ملک 2736 از فهرست مزایده حذف گردید.
  - ردیف 38 کد ملک 3063 از فهرست مزایده حذف گردید.
 • - ردیف 78 کد ملک 3187 از فهرست مزایده حذف گردید.

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو