سی و چهارمین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصاد نوین - مزایده شماره 95/7

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می‌باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

نحوه دریافت بهای مورد معامله:

نقد:

    الف) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% هـمزمان با تنظیم سند رسـمی دریافت می‌گردد.

نقد و اقساط:

    ب) 30% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70% بصورت اقساط چهار ساله با نرخ 18%
    ج ) 20% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 80% بصورت اقساط چهار سـاله با نرخ 14%
    د ) 25% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 75% بصورت اقساط دو ساله با نرخ 14% 
    ه ) 25% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 75% بصورت اقساط سی ماهه با نرخ 14%
- تقاضای نقدی برای کلیه گروه ها دارای اولویت می‌باشد.
- متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده می‌توانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 8:00 الی 17:00 با شماره تلفن‌های شرکت تماس و یا حضوراً به نشانی شرکت و یا در شهرستانها، به شعب منتخب بانک اقتصادنوین مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1395/12/02 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

فرم های مورد نیاز متقاضیان:

شرایط شرکت در مزایده Qualification.pdf
برگ پیشنهاد قیمت Price.pdf
نمونه قرارداد نقدی Cash Agreement.pdf
نمونه قرارداد اقساطی Installment Agreement.pdf

تغییرات:

ردیف ۱ کد ملک ۱-۳۱۰۵ ، ردیف ۲۰ کد ملک ۲-۱۵۴۴ و ردیف ۹۸ کد ملک ۱۵۸۷ از مزایده شماره ۹۵/۷ حذف گردید.

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو