2531

کد ملک : 2531
استان: اصفهان
آدرس: کاشان - اصفهان - کاشان - خیابان مدرس- کوچه سیاست 20
قیمت پایه مزایده: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت ملک: ششدانگ تخلیه شده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845
مساحت زیر بنای کل: 0 مترمربع
مساحت اعیان: 267.5
مساحت عرصه: 179.1
شرایط فروش: ج
توضیحات: ششدانگ تخلیه شده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل