بازگشایی پاکات مزایده شماره 97/10

جلسه بازگشایی پاکات مزایده 97/10 در روز سه شنبه  مورخ 13 آذرماه 1397  ساعت 10  صبح در سالن کنفرانس شرکت آغاز گردید و پس از بازگشایی 66 پاکت در ساعت 12:30 به پایان رسید.
1397/09/13