بازگشایی پاکت‌های مزایده شماره 98/10

جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده 98/10 در روز شنبه  مورخ 3 اسفند 1398  ساعت 10  صبح در سالن کنفرانس شرکت آغاز گردید و پس از بازگشایی 94 پاکت در ساعت 12:50 به پایان رسید.
1398/12/03