بازگشایی پاکت‌های مزایده شماره 98/4

جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده 98/4 در روز چهارشنبه  مورخ 16 مردادماه  1398  ساعت 10  صبح در سالن کنفرانس شرکت آغاز گردید و پس از بازگشایی 51 پاکت در ساعت 11:30 به پایان رسید.
1398/05/16