2118

کد ملک : 2118
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان جی - خیابان الله اکبر - کوچه شهید اصغر فروغی - پلاک 19
قیمت تقریبی: ۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: 0 مترمربع
مساحت اعیان: 300
مساحت عرصه: 259.1
توضیحات: اجرای ثبت - مشاعی تخلیه نشده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845