2922

کد ملک : 2922
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان اردیبهشت شمالی - کوچه طباطبائی (ضلع شمال کلینیک اصفهان)- جنب بن بست طوس - پلاک 71
قیمت تقریبی: ۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: 0 مترمربع
مساحت اعیان: 396
مساحت عرصه: 438
توضیحات: اجرای ثبت - مشاعی تخلیه نشده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845