2925

کد ملک : 2925
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان جی - کوی شهدای ابر - کوچه افشاریان - کوی مقدم - پلاک 25
قیمت تقریبی: ۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 264
مساحت عرصه: 335
توضیحات: اجرای ثبت - شش دانگ تخلیه شده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845