فرم در خواست خرید

درخواست خرید

* نام و نام خانوادگی:
نام پدر
کد ملی
شماره تماس
نشانی
شغل
نام شرکت / سازمان
شماره تماس شرکت
نشانی محل کار
نحوه آشنایی با شرکت
کد ملک
*پلاک ثبتی
استان ملک
شهر ملک
نشانی ملک
مبلغ پیشنهادی
نحوه پرداخت
مدت باز پرداخت (ماه)
میزان پرداخت نقدی
فایل درخواست
*کد امنیتی: